20 juni 2010

Voorstelling boek ’T ZIT IN DE FAMILIE… - 6 juni 2010 - om 11 uur - Ten Bogaerdefoto : Henri Hillewaere - oud-burgemeester van Sint-Joris

PERSBERICHT
voorstelling boek ’t zit in de familie… de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830-2010

In 2004 organiseerden de vijf 5‐art gemeenten uit het arrondissement Veurne in de kapel Ster der Zee in Koksijde in samenwerking met VVF afdeling Westkust een geslaagde tentoonstelling over het thema ’t Zit in de familie. Samen werd gekozen om het thema van de burgemeesters en hun onderlinge verwantschap in kaart te brengen en dit op een aantrekkelijke wijze aan een ruim publiek voor te stellen.
Om de tentoonstelling voeding te kunnen geven, was het nodig om voorafgaand heel wat opzoekingen te doen. Reeds in 2003 werd met enkele vrijwilligers van onze vereniging begonnen met het opzoeken van vier tot vijf generaties voorouders van alle gekende burgemeesters sinds 1830. Gelet op het doel van het onderzoek, nl. de verwantschap tussen burgemeesters uit onze regio in kaart brengen, werden de opzoekingen dan ook beperkt tot de eigen regio. Voorouders die van buiten de (ruime)Westhoek kwamen, werden niet verder opgezocht.

De tentoonstelling leverde heel wat kontakten op met familieleden en nabestaanden van voormalige burgemeesters. Van deze kontakten werd nuttig gebruik gemaakt om zoveel als mogelijk fotomateriaal te verzamelen.
Reeds tijdens de tentoonstelling in 2004 werd het idee geopperd om de – soms moeizaam – verzamelde gegevens te bundelen in een boek. We stelden evenwel vast dat er toch nog teveel hiaten en ontbrekende foto’s waren. Daarom werd het plan opgevat om deze informatie zoveel als mogelijk aan te vullen. De concrete uitvoering heeft aldus ruim zes jaar op zich laten wachten. Enerzijds omdat we in de overtuiging waren dat we nog heel wat informatie konden aanvullen, anderzijds omdat andere prioriteiten de vrije tijd van onze vrijwilligers opeisten.
De laatste twee jaar werd bovendien een extra inspanning gedaan om ook ontbrekende foto’s aan te vullen en anderzijds een zoektocht op te zetten naar bidprentjes van de overleden burgemeesters. Met het resultaat dat het lang verwachte boek op 6 juni 2010 om 11u wordt voorgesteld in de Abtskapel Ten Bogaerde te Koksijde.

Het boek ’t zit in de familie… de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830‐2010 is uniek in zijn soort: het geeft voor de eerste maal een overzicht van alle voormalige burgemeesters met een zo volledig als mogelijke portrettengalerij. Het telt 592 pagina’s en genaaid.We hopen dat dit werk een ereplaats mag krijgen in uw huisbibliotheek en dat u als familielid of als genealoog dit boek zult koesteren voor wie na u komt.
Voorintekenen kan tot 6 juni door overschrijving van € 39 (+ € 6 verzendingskosten) op 979‐6222864‐28 van VVF Westkust, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne. Nadien wordt de verkoopprijs € 42 (+ € 6 verzendingskosten)
Meer info bij Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF Westkust vzw

Boeken kunnen ook gekocht worden via Chantal Loones - 058 51 98 08- chantal.loones@telenet.be tegen de normale verkoopprijs van 42 €

Geen opmerkingen: